Monday, December 13, 2010

Más tanácsok és elvek (252-260)

Tulajdonságok
252. A tehetségek és az érzékek ne merüljenek bele teljesen a dolgokba, hanem belőlük csupán annyi, amennyire feltétlenül szükség van. A többit hagyjuk szabadon Isten számára.
253. Forduljon Isten felé szerető odafigyeléssel anélkül, hogy bármi különöset kívánna róla megtudni.
254. Igyekezzék mindig úgy lenni, hogy a dolgok semmit se számítsanak önnek, sem pedig ön azoknak, hanem a mindenről való megfeledkezésben maradjon lelki összeszedettségben Jegyesével együtt.
255. Ne jártassa lelkét máson, mint Istenen; vesse el magától a dolgokra való odafigyelést s akkor béke és összeszedettség fog uralkodni szívében.
256. Keressetek olvasva s találni fogtok elmélkedve; kiáltsatok imádkozva s kaput nyitnak nektek a szemlélődéshez.
257. Az igazi áhítat és lelkiség abban nyilvánul, hogy az ember türelmesen és alázatosan kitart az imában s önmagában nem bízva csupán csak Istennek akar kedveskedni.
258. Azok kiáltanak igazában Istenhez, akik olyan dolgokat kérnek Tőle, amelyek a legfenségesebb módon igazak; ilyenek például azok, amelyek az örök üdvösséggel függnek össze.
259. Hogy kieszközölhessük imánkkal, amiket a szívünk óhajt, arra nincs jobb eljárás, mint ha azt kérjük legsürgetőbben, ami Istennek inkább van kedvére; mert akkor nemcsak az üdvösséget adja meg nekünk, melyért imádkozunk, hanem minden egyebet is, még ha nem is kérjük, sőt eszünkbe sem jutna azt kérni.
260. Minden léleknek meg kell értenie, hogy az Úristen nem is segíti őt meg azonnal szükségében, azért meg fogja őt hallgatni alkalmas időben, feltéve, hogy el nem csügged és nem hagyja abba az imát.

Friday, December 10, 2010

Más tanácsok és elvek (247-251)

Az ima gyümölcsei
247. Vonuljon magába, dolgozzék Jegyesének jelenlétében, mert Ő mindig jelen van és jót tesz önnel.
248. Igyekezzék mindig Isten jelenlétében járni, és megőrizni magában azt a tisztaságot, melyre Isten tanítja.
249. Az ima által elűzi az ember a lelki szárazságot, növeli az áhítatát, lelke pedig belsőleg gyakorolja az erényeket.
250. Nem nézni másnak tökéletlenségeit, megőrizni a hallgatást, állandó együttlétben maradni Istennel: ezek kiirtják a léleknek nagy tökéletlenségeit és nagy erényeknek teszi birtokosává.
251.Ha az imát Istennek egyszerű és tiszta megértésében végezzük, akkor az igen rövid a lélek számára, még ha hosszú ideig tart is. Ez az a rövid ima, melyről azt mondják, hogy áthat az egeken.

Más tanácsok és elvek (244-246)

Az ima szükségessége
244. Sohase engedje szívét elszórakozni még egy Hiszekegy tartamára se.
245. Ima nélkül a lélek nem lesz képes megküzdeni az ördög hatalmával, s az ő ármányait nem fogja átlátni alázatosság és önmegtagadás nélkül. Mert Isten fegyverei Krisztusnak imája és keresztje.
246. Minden szükségleteinkben, bajainkban és nehézségeinkben nincs jobb és biztosabb orvosságunk, mint az ima és az a remény, hogy Isten majd megsegít, olyan úton-módon, amint azt Ő jónak látja.

Wednesday, December 8, 2010

Más tanácsok és elvek (242-243)

Vallásosság. Ima
242. Nem dicsőíthetjük Istent jobban, mint ha az evangélium tökéletessége szerint szolgálunk neki. Ami ezenkívül van, az értéktelen és haszontalan az ember számára.
243. Az embernek egyetlen gondolata többet ér, mint az egész világ s éppen azért egyedül Isten méltó rá és Őneki tartozunk vele. Minden gondolatot, mely nem szolgál Isten dicsőségére, az ember Őtőle lopja el.

Monday, December 6, 2010

Más tanácsok és elvek (235-241)

A lelkivezető
235. Bármilyen magas színvonalú legyen maga a tanítás; bármilyen ragyogó az ékesszólás s akármilyen felséges a stílus melybe öltöztetve van, rendes körülmények között nem lesz több hatása, mint a lelkiség abban, aki előadja.
236. A jó stílus, a taglejtés, a mély tartalom, a szép nyelvezet, ha jó lelkület kíséri, nagy hatást ér el; ellenben lelkület híján semmi vagy igen kevés meleget ád az akaratnak, hanem csupán élvezetet és örömet az érzékeknek és az értelemnek.
237. Isten haragot tart azokkal, akik tanítják törvényét anélkül, hogy megtartanák; jó szellemet hirdetnek anélkül, hogy bennük megvolna.
238. A tökéletesség útjának legfelsőbb szakasza, sőt még a középső része számára is alig található olyan tökéletes vezető, akiben megvolna minden kellék, mert kell, hogy bölcs legyen, tapintatos és tapasztalt.
239. Bár a lelki vezetésnek alapkelléke a tudás és a tapintatosság, ha hiányzik a tapasztalat, nem fogják tudni oda irányítani a lelket, amerre Isten vezeti, sőt hátráltatni fogják, főleg ha holmi csigatempójú módszereket alkalmaznak, melyeket könyvekből olvasnak ki.
240. Aki vakmerően teszi ki magát a tévedés veszedelmének, holott, mint mindenkinek, a saját hivatalában kötelessége volna a helyeset eltalálni, nem viszi el büntetlenül, hanem az okozott kár arányában lakolni fog, mert Isten ügyeit, amilyen például a lelkivezetés, nagy óvatossággal és meggondolással kell intézni.
241. Ki lesz arra képes, hogy mint Szent Pál, mindenkinek mindene legyen, hogy mindenkit megnyerjen? Ki ismeri mindazokat az utakat, amelyeken Isten vezeti a lelkeket? Mert hiszen ezek az utak annyira különbözők, hogy alig akad lélek, akinek útja csak felerészben egyeznék meg egy másikkal.

Más tanácsok és elvek (231-234)

A lelkivezető
231. Ne akárki vállalkozzék a lelkek vezetésére, mert igen nagy következményeket von maga után az, hogy valaki ebben a fontos dologban eltalálja-e a helyeset vagy pedig téved.
232. Ha a lélek előre akar haladni és nem visszafelé menni, akkor nézze meg, hogy kire bízza magát. Mert amilyen a mester, olyan a tanítvány, amilyen az apa, olyan a fiú.
233. A mesternek érzelmei és hajlamai könnyen ráragadnak a tanítványra.
234. A lelkivezetőnek főgondja legyen fékezni tanítványaiban minden vágyat, megfosztottságban tartva őket attól, ami után vágyódtak, hogy ilymódon megszabaduljanak ettől a nagy nyomorúságtól.