Saturday, March 27, 2010

Más tanácsok és elvek (167-168)

167. A tisztaszívűnek minden, mind a magasztos, mind az alacsony dolog, hasznára van s még tisztábbá teszi őt, aminthogy a tisztátalan mind az egyikből, mind a másikból, a saját tisztátalansága folytán csak rosszat merít.
168. A tisztaszívű minden dologban Istenre való, örvendetes, szűzies, tiszta, szellemi, vidám és szeretet-teljes emlékeztetést talál.

Saturday, March 20, 2010

Más tanácsok és elvek (165-166)

165. Az, aki a legtisztább szeretetből dolgozik Istenért, nemcsak nem törődik azzal, hogy látják-e munkáját az emberek, hanem még csak nem is azért teszi, hogy maga Isten tudjon róla. Ha tehát lehetséges volna, hogy Isten nem venne tudomást munkájáról, ő ezen tudatban sem szűnnék meg Őneki ugyanúgy szolgálni, ugyanazzal a jókedvvel és tiszta szeretettel.
166. Igen nagyon fontos dolog nagyon gyakorolni a szeretet, hogy a lélek, ha ebben egyszer eljutott a legfelsőbb fokig és a tökéletességig, ne maradjon soká ebben az életben, vagy a másikban anélkül, hogy szemlélhetné Isten arculatát.

Thursday, March 18, 2010

Más tanácsok és elvek (164)

164. Ha a léleknek csak némi sejtelme volna Isten szépségéről, nemcsak egy halált fogadna szívesen azért, hogy lássa, hanem kész volna ezer kínos halált elszenvedni még azért is, hogy csak egyetlen pillanatig szemlélhesse.

Wednesday, March 17, 2010

Más tanácsok és elvek (161-163)

161. A szív tisztasága nem jelent kevesebbet, mint Isten szeretetét és kegyelmét, s éppen ezért mondja a mi Megváltónk a tisztaszívűeket boldogoknak, vagyis másszóval szeretőknek, mert a boldogságot nem adják kevesebbért, mint csakis szeretetért.
162. Aki Istent igazán szereti, az nem szégyenli a világ előtt azt, amit Istenért tesz, s nem is rejtegeti pironkodva, még ha tetteit az egész világ is elítélné.
163. Aki igazán szereti Istent, nyereségnek és jutalomnak tekinti, ha Istenért mindent, még önmagát is elveszíti.

Friday, March 12, 2010

Más tanácsok és elvek (158-160)

158. Az a lélek, amely Istenért igyekszik mindenről lemondani; azonnal fénybe borul és Istenhez hasonul; olyannyira, hogy olyanná lesz, mintha maga Isten volna, s meg van neki mindene, amivel maga Isten bír.

159. Az Istennel egyesült lélektől az ördög úgy fél, mint magától Istentől.

160. A szeretetben egyesült léleknek még csak önkénytelen indulatai sincsenek.

Tuesday, March 9, 2010

Más tanácsok és elvek (154-157)

154. Isten tökéletes szeretete nem képzelhető el Istennek és önmagunknak ismerete nélkül.
155. A tökéletes szeretetnek az a sajátsága, hogy semmit sem kíván és semmit sem tart meg magának, hanem mindent kedvesének ad. Ha tehát ez meg van az alacsony színvonalú szeretetben, mennyivel meg kell lennie az Isten irántiban?
156. Isten régi barátai csoda, ha hibáznak Isten ellen, mert felette állnak mindennek, amit megkívánhatnának.
157. Az igazi szeretet egyenlően fogadja az előnyöset és a hátrányosat, s mindkettő egyenlően szolgál örömére és hangolja jókedvre.

Sunday, March 7, 2010

Más tanácsok és elvek (152-153)

152. A szeretetben haladó lélek se nem fárad, se nem fáraszt.
153. Fontolja meg ezt a végtelen bölcsességet és ezt a rejtett titkot: milyen béke, milyen szeretet és milyen csend uralkodik abban az isteni kebelben; milyen magasztos tudományt tanít ott az Úr; mik azok az anagogikus aktusok, más néven röpimák, melyek annyira lángra gyújtják a szívet.

Más tanácsok és elvek (148-151)

148. Ha valaki Isten miatt szenved, az annak a jele, hogy odaadta magát Istennek és szereti Őt.
149. Az a lélek, mely lelki szárazságok és vigasztalanságok közepette nem szűnik meg Istenre figyelni és Őneki gondosan szolgálni s amellett attól fél és az fáj neki, hogy nem teszi meg Ővele szemben amúgy igazában a kötelességét, igen kellemes áldozatot mutat be Istennek.
150. Ha a lélek Istent amúgy igazában szereti, akkor Isten igen könnyen meghallgatja ennek az Ő kedvesének kérését.
151. A szeretetben a lélek támaszt lel ellenségével, a testtel szemben, mert ahol megvan az igazi istenszeretet, oda nem hatol be az embernek önmaga és saját dolgai iránti szeretete.